...u nás ste v dobrých rukách......

Oznámenie o ochrane osobných údajov

08.08.2018 22:11

Kto sme?

Spoločnosť Michaela & me s.r.o. prevádzkuje štúdio Michelle. Spoločnosť sa venuje prevádzkovaniu zariadenia slúžiaceho na regeneráciu a rekondíciu a služieb súvisiacich so skrášľovaním tela pod značkou Štúdio Michelle na adrese Drieňová 1/J Bratislava.

 

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

 

Prečo sú Vám tieto informácie poskytované?

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o všeobecných ochranných údajoch (GDPR), ktoré je priamo implementované do Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento zákon sa má uplatňovať od 25. mája 2018. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto spracovanie zahŕňa zhromažďovanie, ukladanie, používanie, zmenu .

Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov?

Spoločnosť:                          Michaela & me s.r.o.

Sídlo:                                   Majoránová 55, 821 07  Bratislava

IČO:                                     45 265 178

Prevádzka:                           Štúdio Michelle, Drieňova 1/J, Bratislava

 

Konáme v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a osobné  údaje, ktoré evidujeme, sú :

 • používané v súlade so zákonom, spravodlivo a v transparentnej podobe,
 • vyzbierané len na opodstatnené účely a nesmú byť použité vo forme, ktorá nie je kompatibilná s popísanými účelmi,
 • relevantné pre účely, ktoré sme Vám popísali v oznámení a ich použitie bude limitované výhradne iba pre tieto účely,
 • presné a aktualizované,
 • držané v evidencii len po dobu, ktorá je relevantná s účelmi, s ktorými sme Vás oboznámili,
 • uchovávané v bezpečných podmienkach.

 

Kto je v spoločnosti Zodpovedná osoba (DPO)?

Kontaktné údaje (DPO)

Mgr. Lenka Balyšinová

Majoránová 55

821 07  Bratislava

Slovenská republika

lenka.michelle@gmail.com

 

Kto je príslušným orgánom dohľadu nad ochranou osobných údajov?

Úrad pre ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

statny.dozor@pdp.gov.sk

+421 /2/ 3231 3214

 

Prečo musí spoločnosť zhromažďovať a uchovávať moje osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom prevádzkovania zariadenia slúžiaceho na regeneráciu a rekondíciu a služieb súvisiacich so skrášľovaním tela pod značkou Štúdio Michelle a za účelom identifikácie fyzickej osoby pri uplatnení oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Osobnú údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1 písm. b), c) a f) zákona č. 18/2018 Z.z. Zaväzujeme sa zabezpečiť, aby informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, boli na tento účel vhodné a nepredstavovali narušenie Vášho súkromia.

 

Ako bude spoločnosť používať osobné údaje, ktoré o mne zhromažďuje?:

Prevádzkovateľ bude spracovávať (zhromažďovať, uchovávať a používať) poskytnuté informácie spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník bez súhlasu dotknutej osoby a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Všetky legitímne záujmy, ktoré sledujeme, alebo tretie strany, ktorým postupujeme Vaše osobné údaje, sú nasledovné:

 • ochrana majetku prevádzkovateľa.

 

Zverejnenie

Spoločnosť nebude odovzdávať vaše osobné údaje tretím stranám bez vášho predchádzajúceho súhlas.

 

 

Doba zachovania (retenčné obdobie)

Spoločnosť spracúva osobné údaje na V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s registratúrnym plánom.

 

Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Vždy, kedy vlastníme alebo spracovávame vaše osobné údaje, vy, dotknutá osoba, máte nasledujúce práva:

 

 • Právo na prístup - máte právo požiadať o kópiu informácií, ktoré máme o vás.
 • Právo na opravu - máte právo na opravu údajov, ktoré o vás vedieme, ktoré sú nepresné alebo neúplné.
 • Právo na zabudnutie - za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie údajov, ktoré máme o vás, z našich záznamov.
 • Právo na obmedzenie spracovania - ak sa uplatňujú určité podmienky na to, aby mali právo obmedziť spracovanie.
 • Právo na prenosnosť - máte právo mať údaje, ktoré uchovávame o vás, prevedené na inú organizáciu.
 • Právo na námietku - máte právo vzniesť námietky voči určitým typom spracovania, ako je napríklad priamy marketing.
 • Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania - máte tiež právo na právne účinky automatizovaného spracovania alebo profilovania.
 • Právo na súdne preskúmanie: v prípade, spoločnosť odmietne vašu žiadosť na základe práva na prístup, poskytneme vám dôvod, prečo. Máte právo sa sťažovať, ako je uvedené v doložke nižšie.

 

Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, použite urobiť prostredníctvom kontaktného formuláru (Žiadosť o prístup k predmetu REC 4.2), ktorý nájdete v priestoroch spoločnosti prevádzkovateľa. Tento formulár bude sprístunený k vyplneniu, následne ho odovzdáte späť konateľovi spoločnosti ako kontaktnej osobe a preukážete sa občianskym preukazom k identifikácii oproti vyplnenej žiadosti o prístup k predmetu. Túto žiadosť zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

V prípade Vašej žiadosti o opravu alebo výmaz, o tomto informujeme prípadného príjemcu Vašich osobných údajoch. Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov, je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.

V prípade, že si želáte podať sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou (alebo tretími stranami), alebo na spôsob, ako bola Vaša sťažnosť vybavená, máte právo podať sťažnosť prevádzkovateľovi, alebo priamo dozornému orgánu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Štúdio Michelle Drieňová 1/J
Bratislava
0907 298 726